ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร18 มี.ค. 2565
2คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน26 มิ.ย. 2564
3คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254024 มิ.ย. 2564
4คู่มือการรับชำระภาษี24 มิ.ย. 2564
5คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ24 มิ.ย. 2564
6คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์24 มิ.ย. 2564
7คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ24 มิ.ย. 2564
8คู่มือทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24 มิ.ย. 2564
9คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256024 มิ.ย. 2564
10คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่24 มิ.ย. 2564
11คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24 มิ.ย. 2564
12แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ24 มิ.ย. 2564
13คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(งานก่อสร้าง)24 มิ.ย. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
168
เดือนที่แล้ว
3,188
ปีนี้
26,932
ปีที่แล้ว
23,071
ทั้งหมด
65,387
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 62 95 168 3,188 26,932 23,071 65,387 3.214.184.223