ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.25502 มี.ค. 2565
2พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256211 ก.พ. 2565
3พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256011 ก.พ. 2565
4พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.256211 ก.พ. 2565
5รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25606 เม.ย. 2560
6พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างเเละบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256024 ก.พ. 2560
7พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256024 ก.พ. 2560
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255929 ก.ย. 2558
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254713 ธ.ค. 2547
10พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254217 พ.ย. 2542
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254114 ก.ค. 2541
12พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่13) พ.ศ.255213 ก.พ. 2496

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
168
เดือนที่แล้ว
3,188
ปีนี้
26,932
ปีที่แล้ว
23,071
ทั้งหมด
65,387
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 79 95 168 3,188 26,932 23,071 65,387 3.214.184.223