ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข่าวสาร


1
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่แจ่มได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน แกนนำสุขภาพ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขอกองทุนฯ โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามาให้ข้อมูลด้านสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่มและการวิเคราะห์ ปัญหาสุขภาพในชุมชนเพื่อจะได้นำมาจัดทำโครงการต่อไป

25 สิงหาคม 2566

ร่วมทำโครงการ Save The World สร้างฝายแม้ว ชะลอน้ำดักตะกอน ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

วันที่ 24 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่ม คณะสงฆ์ตำบลช่างเคิ่ง อ.ป.ต. เขต 1 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่แจ่ม ร่วมทำโครงการ Save The World
สร้างฝายแม้ว ชะลอน้ำดักตะกอน ประจำปี 2566 ณ ขุนห้วยลึกและลำห้วยสาขาในพื้นที่ หมู่ 12 บ้านช่างเคิ่งบน และลำห้วยป่าฝาง หมู่ที่ 18 บ้านเจียง – ป่าฝาง

24 สิงหาคม 2566

โครงการลดมลภาวะเติมป่าสีเขียวให้โลก ๑ อปท. ๑สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ ,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่แจ่ม จัดโครงการลดมลภาวะเติมป่าสีเขียวให้โลก ๑ อปท. ๑สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ โดยท่านสุระวุธ จันทร์งาม นายอำเภอแม่แจ่ม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน-ลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่แจ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนในพื้นที่และภิกษุสามเณร ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคลที่สนใจได้ศึกษา ณ อ่างเก็บน้ำป่าฝางและป่าชุมชน

23 สิงหาคม 2566

เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม นำโดยนายวิจิตร กูลเรือน รองนายกเทศมนตรีแม่แจ่ม สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาลฯ และสำนักปลัด เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

12 สิงหาคม 2566

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตาม โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรอำเภอแม่แจ่ม และชุมชนบ้านสันหนอง โดย นายวิจิตร กูลเรือน รองนายกเทศมนตรีแม่แจ่ม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ และผู้ใหญ่หมู่ที่ 3 เป็นผู้มอบนโยบายและพบปะประชาชน เพื่อร่วมกันทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตาม โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ บริเวณริมคลองชุมชนบ้านสันหนอง

12 สิงหาคม 2566

เข้าร่วมโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ​พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม นำโดย นายอัฐ สมยศ นายกเทศมนตรีแม่แจ่ม และนายเอกราช ร่มโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีแม่แจ่ม เข้าร่วมโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ​พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยชาวอำเภอแม่แจ่ม ทุกหมู่เหล่ารวมจัดทำฝายชะลอน้ำตามแนวทางพระราชดำริฯ 106’000 ฝายถวายเป็นพระราชกุศล เริ่ม 12 สิงหา สิ้นสุด 5 ธันวา 2566 จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที คืนชีวิตให้แจ่ม

12 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา (พิธีหล่อเทียน),เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
19 กรกฎาคม 2566

ประชุมประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/ 2566 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2566,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม นำโดยนายอัฐ สมยศนายก เทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/ 2566 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2566 รวมถึงแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม

13 กรกฎาคม 2566

ดำเนินการพ่นยายุงควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนสันหนองที่ระบาด,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2566

เทศบาลตำบลแม่แจ่มร่วมกับอสม. และชุมชน ดำเนินการพ่นยายุงควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนสันหนองที่ระบาด ณ ตอนนี้ รวมทั้งคว่ำกะโหลกกะลาบริเวณบ้านผู้ป่วยและบริเวณโดยรอบชุมชนสันหนอง

10 กรกฎาคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker),เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
นายอัฐ สมยศ นายกเทศมนตรีแม่แจ่ม ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน เพื่อฝึกยกระดับฝีมือ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่ม เพื่อที่จะได้นำไปต่อยอดในอนาคต
03 กรกฎาคม 2566

สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาฮอด) เดินทางมาให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนผู้ที่สนใจ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แจ่ม,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
29 มิถุนายน 2566

รวมพลังทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
รวมพลังทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
นายอัฐ สมยศ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม ร่วมกับผอ.รพ.เทพรัตนฯ เเละท่านสาธารณสุขอำเภอเเม่เเจ่ม พร้อมด้วย อสม. ทุกหมู่บ้านในอำเภอแม่แจ่ม จัดกิจกรรม BCD ทำลายเเหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หมู่บ้านช่างเคิ่งบน ม.12 ต.ช่างเคิ่ง ซึ่งโรคไข้เลือดออกกำลังระบาดในขณะนี้
26 มิถุนายน 2566

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด",เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
23 มิถุนายน 2566

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th
22 มิถุนายน 2566

อบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนักศึกษา สกร.อำเภอแม่แจ่ม,เทศบาลตำบลแม่แจ่ม,maecheam.go.th

วันนี้ 20 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 น. นายอัฐ สมยศ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม เป็นประธานเปิดโครงการ การพัฒนาผู้เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สกร.อำเภอแม่แจ่ม ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมีวิทยากรจากเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ณ อาคารดับเพลิงเทศบาลตำบลแม่แจ่ม

20 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (101 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/06/2564
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
168
เดือนที่แล้ว
3,188
ปีนี้
26,932
ปีที่แล้ว
23,071
ทั้งหมด
65,387
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
23/06/2564 68 95 168 3,188 26,932 23,071 65,387 3.214.184.223